Seminar ce se sastojati od teorijskog dijela (izmjene i dopune PFI) za sudije sa ’’A’’ i ’’B’’ liste, kao i ljekarsih pregleda, provjere tjelesne mase i fitnes testa za sudije sa obje liste.

Kandidati su obavezni sa sobom donijeti lična dokumenta, ljekarski pregled kao i sportsku opremu za fitnes test.

Sudije koje su nove na listi obavezne su donijeti portvrdu da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

KOMISIJA ZA SUĐENJE UK FSCG - SJEVER
Predsjednik
Dragan Drljević